Skip to main content

Reseförsäkring

Förutom Av- och ombokningsskydd erbjuder vi även Reseförsäkring Plus. Det är en av marknadens bästa reseförsäkringar och den stärker grundreseskyddet i din hemförsäkring. Avbeställningsskydd är ett skydd som gäller före avresa och reseförsäkring är ett skydd som gäller under resa, från det du lämnar hemmet tills dess du kommer hem igen.

Det är skillnad på en reseförsäkring och en reseförsäkring! Med Reseförsäkring Plus stärker du ditt grundreseskydd och får ett omfattande skydd inför din resa. Det finns vardagliga händelser som kan ställa till det för dig, men vi hjälper dig när det inträffar. Du får till exempel hjälp med att komma ikapp din resa om du missar din utresa från Norden, du får ersättning för förlorade semesterdagar då du blir sjuk eller behöver avbryta din resa i förtid, eller varför inte få en ny resa om du blir sjuk och sängliggande mer än halva resan. Du får dessutom hjälp om ditt pass går förlorat eller blir stulet. Allt detta och mycket mer utan någon självrisk.

Vad ingår i försäkringen? 

Resestartsskydd för ut- och hemresa
Resestartsskydd vid ut- och hemresa, kom ikapp din resa p.g.a. en plötslig och oförutsedd händelse. Högsta ersättningsbelopp vid utresan är 30 000 kr per försäkrad och 100 0000 kr per familj eller resesällskap. Högsta ersättningsbelopp vid hemresan är 15 000 kr per försäkrad och 50 000 kr per familj eller resesällskap.

Vägassistans
Ersättning för assistans och bärgning om du åker i egen bil och råkar ut för ett driftstopp. Ersättning utgår med maximalt 1 500 kr per person.

Försening färdmedel
Ersättning om färdmedlet blir försenat med mer än 2 timmar. Ersättning utgår med sammanlagt högst 1 500 kr per person.

Bagageförsening
Ersättning om bagaget blir försenat med mer än 6 timmar. Högsta ersättningsbelopp vid utresan är 5 000 kr per försäkrad och 20 000 kr per familj eller resesällskap. Högsta ersättningsbelopp vid hemresan är 1000 kr per försäkrad och 5 000 kr per familj eller resesällskap. 

Sportutrustning
Hyra av sportutrustning om din egen blir försenad, skadad eller stulen. Ersättning utgår med upp till 750 kr per dag och försäkrad, dock högst 3 000 kr för hela reseperioden (per försäkrad) och 15 000 kr per familj eller resesällskap.

Förlorade semesterdagar
Om du under resans gång behöver avbryta resan, blir sjuk eller drabbas av olycksfall eller behöver avstå aktivitet enligt läkare så kan du få ersättning för de förlorade semesterdagarna. Högsta ersättningsbelopp är 1 000 kr per dag, totalt 30 000 kr per försäkrad eller 100 000 kr per familj eller resesällskap. 

Allvarliga händelser hemma
Sjukdom/olycksfall/dödsfall av nära anhörig alt. Väsentlig skada på din privata egendom i Sverige. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr per försäkrad eller 100 000 kr per familj eller resesällskap, dock maximalt resans pris.

Aktivitetskostnader
Återbetalning av aktivitetskostnader om det blivit inställd eller ej kunnat nyttjas p.g.a. sjukdom eller försening. Ersättning lämnas med maximalt 5 000 kr per försäkrad och maximalt 20 000 kr per familj eller resesällskap.


Res tryggt! Teckna försäkringen enkelt hos oss via e-mail eller telefon.
Pris per person 1 vecka 290:- och 2 veckor 500:-

Ladda ner mer information om försäkringen

Fritextsökning

Mer information

Kom ikapp resan / Anslutningsskydd
Försäkringen hjälper dig att komma ikapp resan vid någon av följande händelser:
• Om du råkar ut för en plötslig och oförutsedd händelse som gör att du missar utresan från Norden eller hemresan från slutdestinationen.
• Om du missar en anslutning på grund av att det allmänna transportmedel du reser med/ska resa med försenas med mer än 2 timmar till följd av tekniskt fel eller dåligt väder, eller om du råkar ut för en plötslig och oförutsedd händelse som gör att du inte kan komma med ordinarie anslutning.
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma ikapp eller ansluta till resan. Om anslutning samma dag inte är möjligt kan ersättning även lämnas för övernattning. Högsta ersättningsbelopp vid utresan är 30 000 SEK per försäkrad och 100 000 SEK per familj eller resesällskap. Högsta ersättningsbelopp vid hemresan är 15 000 SEK per försäkrad och 50 000 SEK per familj eller resesällskap.

Förlorade semesterdagar
Försäkringen lämnar ersättning om du på grund av akut sjukdom eller olycksfallsskada
• ordineras sängläge eller vila på rummet eller
• läggs in på sjukhus för vård i minst 12 timmar eller
• måste avbryta resan och åka hem i förtid.
För att ersättning ska lämnas krävs det att du kan uppvisa ett skriftligt intyg utfärdat av opartisk och behörig läkare på resmålet. Du får ersättning i form av dagsandelar av resans pris för de dagar du inte kunnat utnyttja resan dock högst 1 000 SEK/dag.

Ny resa
Om antal sjukdagar eller reseavbrott överstiger 50 % av resans längd lämnas ersättning för resekostnader motsvarande den förstörda resans pris. Under förutsättning att alla resenärer tecknat samma försäkring gäller erbjudandet om ersättning för resekostnader motsvarande den förstörda resans pris även för en medresenär eller familj. Högsta ersättningsbelopp är 1 000 SEK per dag, totalt 30 000 SEK per försäkrad eller 100 000 SEK per familj eller resesällskap, dock maximalt resans pris.

Stöld eller förlust av pass
Vid stöld eller förlust av ditt pass kan försäkringen lämna ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för att införskaffa ett nytt eller provisoriskt pass. Som merkostnad avses till exempel rese- och boendekostnader samt kostnader för ett nytt eller provisoriskt pass. Högsta ersättningsbelopp är 2 000 SEK per försäkrad.

Allvarlig händelse hemma
Försäkringen lämnar ersättning om det sedan resan påbörjats inträffar en av följande allvarliga händelser:
• En nära anhörig till dig eller din medresenär blir plötsligt och oväntat allvarligt sjuk eller avlider.
• Din privata egendom i Sverige drabbas av en plötslig och oförutsedd skada som är väsentlig. Med väsentlig skada avses skada som förväntas överskrida 100 000 SEK. Ersättning lämnas för resekostnaden för de dagar, som på grund av det inträffade, gått förlorade. Du får ersättning i form av dagsandelar av resans pris för de dagar du inte kunnat utnyttja resan dock högst 1 000 SEK/dag. Om reseavbrottet överstiger 50 % av resans längd utgår ersättning för resekostnader motsvarande den förstörda resans pris. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 SEK per försäkrad eller 100 000 SEK per familj eller resesällskap, dock maximalt resans pris.

Sportutrustning
Om sportutrustning (såsom dyk-, golf-, fiske-, surfing- eller skidutrustning) som medförts på resan på grund av försening inte kan användas som planerat lämnar försäkringen ersättning för kostnaden för att hyra likvärdig utrustning. Ersättning för hyra av likvärdig utrustning kan även utgå om sportutrustningen blir stulen eller skadad under transporten till resmålet och därför inte kan användas som planerat. Ersättning utgår med upp till 750 SEK per dag och försäkrad, dock högst 3 000 SEK för hela reseperioden (per försäkrad) och 15 000 SEK per familj eller resesällskap.

Återbetalning av aktivitetskostnader
Försäkringen lämnar ersättning för i förväg bokade aktivitetskostnader (biljettkostnad, utflyktsavgift, kursavgift, liftkort eller liknande):
• Om bokat aktivitet/ event blir inställt eller flyttat till tid utanför resans tid och inte går att ersätta med likvärdig aktivitet/ event eller biljett
• Om den försäkrade tvingas avbeställa i förväg bokad aktivitet på grund av reseförsening
• Om den försäkrade på grund av sjukdom eller olycksfall enl. ovan inte kan delta i den aktiviteten som var planerat.
Ersättning lämnas med maximalt 5 000 SEK per försäkrad och maximalt 20 000 SEK per familj eller resesällskap.

Vägassistans
Åker du i egen bil och råkar ut för ett oförutsett driftstopp som inträffar vid utresan under direkt färd till resans utgångspunkt i Norden eller vid hemresan under direkt färd till hemmet eller om bilen inte startar eller har skadats så att den är obrukbar medans du var på resan arrangerar och bekostar försäkringen antingen en servicereparatör för att avhjälpa driftstoppet på plats, eller bärgning av bilen till närmaste verkstad om driftstoppet inte kan avhjälpas på plats. Ersättning utgår med maximalt 1 500 SEK för Vägassistans. Vid hemresan lämnas ersättning med maximalt 1 500 SEK per familj eller resesällskap för nödvändiga och skäliga kostnader för transport med allmänt färdmedel till hemmet i de fall hemfärden ej kan ske som planerat.

Försening bagage
Försäkringen lämnar ersättning om den försäkrades incheckade bagage anländer till slutdestinationen senare än den försäkrade. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merkostnader som du drabbas av om förseningen uppgår till minst två (2) timmar.

Högsta ersättningsbelopp vid utresan är 5 000 SEK per försäkrad och 20 000 SEK per familj eller resesällskap. Högsta ersättningsbelopp vid hemresan är 1 000 SEK per försäkrad och 5 000 SEK per familj eller resesällskap.

Försening färdmedel
Försäkringen lämnar ersättning om det allmänna färdmedel du ska resa med försenas så att du kommer fram till ditt resmål eller tillbaka till resans utgångspunkt med mer än 2 timmars försening. Ersättningsbelopp per försäkrad:
• Försening mer än 2 timmar – 500 SEK
• Försening mer än 12 timmar – ytterligare 500 SEK
• Försening mer än 24 timmar – ytterligare 500 SEK
Om förseningen är så pass lång att övernattning krävs kan även ersättning för övernattning utgå, med upp till 2 000 SEK per försäkrad och max. 10 000 SEK per familj eller resesällskap.

Självriskskydd
Om du drabbas av en skada efter det att resan påbörjats vilken ersätts genom annan försäkring och där du betalat en självrisk lämnar försäkringen ersättning enligt följande:
• Vid ersättningsbar skada i din hem- eller bilförsäkring
• Vid ersättningsbar skada som inträffar på bil, motorcykel, moped eller cykel som du hyr under resan.
Ersättning utgår med ett belopp som motsvarar betald självrisk, högst 10 000 SEK per skadehändelse. Understiger skadekostnaden självrisken lämnas ersättning med upp till 10 000 SEK, för dina faktiska kostnader, under förutsättning att skadehändelsen omfattas av annan försäkring som ger ersättning enligt punkterna ovan.

Larmtjänst dygnet runt
Behöver du akut hjälp på resan ringer du vår svensktalande larmtjänst SOS International på telefonnummer 0046 42 450 33 60.

Förutsättningar
Försäkringen är ett komplement till det reseskydd som normalt finns i en hemförsäkring och kan tecknas av dig som omfattas av en hemförsäkring. Försäkringen gäller för tur- och returresor om maximalt 45 dagar räknat från resans begynnelsedag med avresa från samt hemresa till Norden. Försäkringen gäller för den/de försäkrade som står angivna på försäkringsbeviset och samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatt i Sverige.

Självrisker
Försäkringen gäller utan självrisk.

Fullständiga villkor (.pdf)

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev är du först med att få specialerbjudanden, tips och nyheter - rätt ner i inkorgen.

this is a picture of the number 6this is a picture of the number 2this is a picture of the number 9this is a picture of the number 9