Skip to main content

Resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET 

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor. 
 
1.1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning (bokningsbekräftelse) och resenären inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. 

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären. 
 
1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället. 
 
1.3.1 Resenärer under 18 år som reser utan målsman ska innan resan betalas skicka ett intyg till Kroatienspecialisten med samtliga vårdnadshavares godkännande och underskrift. Kopia på intyget ska medtagas till incheckningen på flygplatsen. Intyg för minderåriga finns här. 
 
1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som skall gälla för resan. 
 
1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum. 

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet. 
 
1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris. 
 
1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören. 
 
1.8.1 Arrangören vidarebefordrar resenärens önskemål till hotellet men kan ej garantera att de uppfylls. Utfästelser av väsentlig betydelse för resenären ska skriftligen noteras på bokningsbekräftelsen för att vara gällande, och det ska klart framgå att det ej rör sig om önskemål utan om en garanterad prestation. 

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete rättelsen medför. Om felaktigheter beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för denne. 
 
1.9.1 Vid ändring av felstavat namn för charterflyg, utgår en administrativ kostnad på 150  kronor/person. För reguljära flyg är administrativa kostnaden 500 kronor/person samt den faktiska kostnaden från flygbolaget som varierar mellan olika flygbolag. 
Kontakta Kroatienspecialisten för information om huruvida ändring är möjlig och avgiftens storlek. 
 

1.9.2 Bokningsbekräftelse/biljett 
Bokningsbekräftelse/bokningsnummer gäller som resebevis/biljett på våra charterflyg och gäller endast på de datum och flygning som finns specificerat. På resor med reguljärflyg krävs separata flygbiljetter eller bokningsnummer hos flygbolaget. Efter slutbetalning får resenären en ny kopia på bokningsbekräftelsen tillsammans med en hotellvoucher (vid bokning av paketresa) via e-post eller post cirka två veckor innan avresa. För den som väljer utskick via e-post får den dessa dokument som bilaga som resenären skriver ut själv och tar med till resmålet.  
 

1.9.3 Resenären ansvarar för att ta del av den information som tillhandahålls av arrangören vid bokningstillfället på hemsidan, i "Vanliga frågor" samt på bekräftelse och biljett då resenären erhåller dessa. Eventuella önskemål om ändringar och missförstånd måste påtalas omedelbart. 

1.10 Huvudresenären skall omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress,  
e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären. 
 
1.10.1 Arrangören skickar viktiga meddelanden till beställaren genom e-post. Beställare ansvarar för att de kontaktuppgifter som beställare lämnat till arrangören är korrekta. 
 
1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället. 
 
1.11.1 De minimiantal som gäller framgår i resevillkoren under punkt 7.4.  

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar. 
 
1.12.1 Resenären har inte rätt till återbetalning av outnyttjad resa eller outnyttjade delar av en resa. Om det är möjligt att boka en tur-och-returresa med enbart utnyttja hemresan, och resenären önskar använda denna möjlighet, måste detta noteras på bokningen vid bokningstillfället. Annars kommer resan att avbokas om utresan inte utnyttjas och ingen återbetalning kommer att ske. 

2. PRIS OCH BETALNING 
 
2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela paketets pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter. 

2.1.1 Obligatoriska tillägg, skatter och avgifter avser inte eventuella lokala tillägg, skatter och avgifter som har beslutats av lokala myndigheter och tas ut på destinationen. Sådana lokala tillägg, skatter och avgifter informeras kunden om vid bokningstillfället. 
 
2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. 
 
2.2.1 Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan paketresor med charter- eller reguljärflyg och/eller biljettyp eller produkt och ges i sådant fall innan avtal ingås. 
 
2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. 
 
2.3.1 Anmälningsavgift för resor med charterflyg betalas inom föreskriven tid dock senast 7 dagar från bokningstillfället. Den aktuella anmälningsavgiften för resan framgår alltid vid bokningstillfället. Vid bokning av resa med reguljärflygbiljetter anmälningsavgiften är den totala kostnaden för flygbiljetten och denna ska då betalas direkt vid bokningstillfället.  
 
Önskar resenären Kroatienspecialistens Av-och ombokningsskydd ska detta anmälas vid beställning av resan. Avgiften skall erläggas tillsammans med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning. 

 
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning. 
 
2.4.1 Slutbetalning för resan skall vara Kroatienspecialisten tillhanda senast 40 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas inte alltid ut. Har inte full betalning för resan kommit Kroatienspecialisten tillhanda inom överenskommen tid äger Kroatienspecialisten rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig den del som omfattas av resevillkoren.  
Vid beställning av resa mindre än 40 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omgående. 

 
2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift. 
 
2.5.1 Om en eller fler personer avbeställer från ett sällskap, som bokat sin resa med gemensamt boende, har Kroatienspecialisten rätt att debitera tombäddstillägg. 

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma. 

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING 

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan. 
 
3.1.1 Om resenären önskar ändra exempelvis avreseort, avresedag, reslängd eller hotell måste en ombokning ske på så sätt att en avbokning och därefter en nybokning genomförs och kunden ingår ett nytt avtal med arrangören. Ombokningsavgift tas ut i enlighet med gällande villkor för avbeställning enligt punkt 3.2 – 3.2.4 
För resenärer som tecknat Kroatienspecialistens Av- och ombokningsskydd gäller villkoren för dessa

 
3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. 
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings­avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift. 
 
- Vid fastställande av resans pris skall vad resenären erlagt för Av- och ombokningsskydd inte räknas med i resans pris. 
 
3.2.1 Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. 

3.2.2 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 

3.2.3 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris. 

3.2.4 Avbeställning av resor med reguljärt flyg 
Vid avbeställning av paketresor och flygresor med reguljärt flyg ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningsavgift. Därutöver gäller flygbolagets villkor för avbeställning och återbetalning. Sådana resor är ofta inte återbetalningsbara. Vissa rundturer och andra arrangemang kan medge återbetalning. Skatter och avgifter återbetalas aldrig.
 

3.2.5 Resenär som inte har tecknat Kroatienspecialistens Av- och ombokningsskydd har rätt att avbeställa en resa enligt punkterna 3.2.1-3.2.4.  
För resenär som tecknat Av- och ombokningsskydd gäller försäkringens villkor.
 
 
3.2.6 Avbeställning skall ske omgående av huvudresenären till arrangören på telefonnummer  
0771-800 300 eller e-post: info@kroatienspecialisten.se, eller till den resebyrå som bokat resan. Uppgifter som krävs för att avbokningen skall genomföras är resenärens: bokningsnummer, namn och avresedatum.
 
 
3.2.7 Efter avbeställning ska belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. Återbetalning vid avbeställning sker i förekommande fall till huvudresenären. 

3.2.8 Sker ingen avbeställning och/eller infinner sig ej resenären på för avresan angiven tid och plats eller kan denne icke deltaga eller fullfölja resan pga. att denne saknar inför resan nödvändiga dokument, giltigt pass, nödvändiga aviseringar etc., äger Kroatienspecialisten rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. 
 
3.2.9 Kroatienspecialisten äger rätt att debitera en ändringsavgift om 300 kronor för administrativa merkostnader i samband med var typ av ändring i av resenär gjord bokning samt återbetalning som inte beror på fel från Kroatienspecialistens sida. 

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET 

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid. 

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats. 
 
4.2.1 Avgiften vid överlåtelse är 500 kronor/person.  
Reguljärflygbiljetter är inte möjliga att överlåta, förutom när det tillåts av reguljärflygbolagen. Kroatienspecialisten förbehåller sig rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor samt en för Kroatienspecialisten skälig administrationsavgift.
 

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN 

5.1 Ändring av avtalsvillkor 
 
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift. 
 
5.1.1 Arrangören förbehåller sig rätten att inom 48 timmar (vardagar) eller 72 timmar (helg, ej långhelg) från bokningstillfället frånträda avtalet om önskad inkvartering ej kan erbjudas p.g.a. bristande tillgänglighet på boendet. I stället erbjuder arrangören likvärdigt alternativ. Om förslaget inte accepteras erhåller resenären full återbetalning om betalningen har skett. 

5.2 Ändring av priset 

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter  och offentliga avgifter eller valutakurser. 

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning. 

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader. 

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning. 

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. 

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3. 

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift 

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet. 

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris. 

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser 

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2. 

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks. 

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE 

6.1 Bristande genomförande  
 
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd. 

6.2 Väsentliga fel 
 
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt. 

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd. 

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd. 

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND 

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären. 

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser. 

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. 

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. 
 
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast 
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar 
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar 
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar 

7.4.1 De minimiantal som gäller för resor är följande: Kroatienspecialisten äger rätt att ställa in resan om inte minimiantal 100 resenärer per avreseflygplats är uppfyllda senast 30 dagar före avresan.  
Om en resa som Kroatienspecialisten har rätt att ställa in enligt ovan i denna punkt ingår i en serie av resor, har Kroatienspecialisten rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare 14 dagar före avresan. Inställes resan ska resenären återfå hela det belopp som betalats för resan.
  

7.4.2 Vid bokning av Temaresor krävs ett minimiantal på 20 personer för resans genomförande. Om minimiantalet ej är uppfyllt senast 30 dagar före avresan har arrangören rätt att ställa in resan, resenären skall då erbjudas ersättningsresa eller återbetalning. 
 
7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan. 

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

8. REKLAMATION 

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet. 
 
8.1.1 Reklamation som inte lösts på resmålet ska ske skriftligen och vara Kroatienspecialisten tillhanda senast en månad efter hemkomst från resan. 
 
8.1.2 Rör din reklamation försenat, inställt flyg eller nekad ombordstigning ska du kontakta aktuellt flygbolag. Se www.kroatienspecialisten.se för kontaktuppgifter till respektive flygbolag. 
Ha som regel att genast ta kontakt vid reklamation.  
Är ditt bagage försvunnet eller skadat skall det t.ex. reklameras omedelbart. Se mer på respektive flygbolags hemsida eller www.kroatienspecialisten.se/bagageregler för vägledning. 

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN 

9.1 Arrangörens anvisningar 

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning. 

9.2 Resenärens ansvar för skada 

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören. 

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter 

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring. 

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören. 

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. 

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören. 

9.4 Avvikande från arrangemanget 

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant. 
 
9.4.1 Vid avvikelse enligt punkt 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS 

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. RESA MED OSPECIFICERAT INKVARTERING 
 
I mån av tillgång säljs så kallade ospecificerade resor, vår billigaste form av inkvartering. Denna typ av resor baseras på ev. osålda platser på ordinarie charterflygningar. Detta innebär att flyget, men inte inkvarteringen är densamma som presenteras i Kroatienspecialistens program. Inkvartering anvisas vid ankomst till flygdestinationen och kan vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet. Kroatienspecialisten garanterar att bad/dusch samt wc alltid finns i inkvarteringen samt att avstånd till stranden, affärer och restauranger inte är längre än 600 m.  
Byte av inkvartering kan förekomma under din vistelse. Lakan och handdukar samt avresestädning ingår. Måltider ingår ej. Inkvartering i rum eller lägenhet. Det går inte att ställa samma krav på en ospecificerad resa som på en resa till ordinarie pris. Resenärer med kvalitetskrav rekommenderas att alltid köpa specificerad resa. En ospecificerad resa väljer du om dina anspråk på boendestandard är låga. 
Möjlighet till uppgradering kan ibland ordnas på plats mot en kostnad. Om du önskar att byta inkvartering till en med bättre standard, kontakta din reseledare. Om ett byte går att ordna, betalar du hela kostnaden för det nya boendet. Det är obligatoriskt att boka till transfer vid bokning av resa med ospecificerad inkvartering.

12. GRUPPRESOR 

För gruppresor gäller kompletterande resevillkor, kontakta oss för mer information. 

13. TVISTLÖSNING 

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr

14. FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR 

Vi förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av lämnade uppgifter och av de avtalsvillkor som gäller för resan.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel. 

 

Fritextsökning
Få senaste nytt!
Få senaste nytt!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli först med att få de senaste nyheterna, tips och våra unika erbjudanden.

this is a picture of the number 4this is a picture of the number 9this is a picture of the number 7this is a picture of the number 6