Skip to main content

Villkor för Av- och ombokningsskydd

TÄCKER DIG I ANSLUTNING TILL:
- Sjukdom, sjukhusinläggning och dödsfall
- Brand, översvämning, inbrott eller stormskada i/på egen bostad/verksamhet
- Uppsägning från fast anställning 

UTÖVER DET HAR DU MÖJLIGHET ATT UTAN KOSTNAD:
- Få Öppet köp fram till 120 dagar innan avresa
- Ändra utresedatum, destination eller hotell fram till 30 dagar före avresa
- Ändra namn eller person/er på resan
 
Fullständiga regler och villkor för Kroatienspecialistens Av- och ombokningsskydd finns att läsa nedan.
 
1. Avtalet
     1.1  Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Efter avtalets bindande återbetalas inte av- och ombokningsskydd.
     
     1.2  Om resenären önskar Av- och ombokningsskydd skall den läggas till vid bokningen av resan och måste tecknas av samtliga resenärer. Priset för Av- och ombokningsskydd anges vid bokningstillfället och betalas samtidigt som anmälningsavgiften.
     
     1.3  Ändringar av avtalet kan enbart göras av huvudresenären. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring måste således göra detta via huvudresenären.
    
     1.4  Priset för Av- och ombokningsskydd varierar beroende på resmål och resans pris. Om du bokar om din resa kan priset för skyddet komma att justeras. Om priset för skyddet är högre för den nya resan ska resenären betala mellanskillnaden.
    
     1.5  Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. För att godtas ska avbokning ske innan avresa direkt till Kroatienspecialisten via e-post: info@kroatienspecialisten.se eller under kontorstid via telefon: 0771-800 300. Om begärda handlingar inte uppfyller våra krav och/eller inte är oss tillhanda före avresa enligt ovanstående gäller återbetalning i enlighet Kroatienspecialistens resevillkor paragraf 3.2

 
2. Innehållet i Av- och ombokningsskyddet
     2.1  Resenären som har träffat avtal om Av- och ombokningsförsskydd har rätt att av- och omboka, enligt följande:
    
     2.2  Öppet köp. Fri avbokning oavsett anledning fram till 120 dagar innan avresa gäller då Av- och ombokningsförsskydd har tecknats av alla resenärer på samma bokning. Du behöver fortfarande betala anmälningsavgiften 7 dagar efter att du bokar resan. Vid eventuell avbokning inom denna period återbetalas allt utom en administrativ kostnad om 200 kronor per person och det du erlagt för Av- och ombokningsskydd.
    
     2.3  Kostnadsfri ombokning. Kroatienspecialistens Av- och ombokningsskydd ger dig rätt att utan extra kostnad boka om resan till en annan charterresa fram till och med 30 dagar innan avresa oavsett anledning. Samtliga resenärer måste ha tecknat Kroatienspecialistens Av- och ombokningsskydd. Kan ej bokas om till ett rabatterat alternativ (utöver boka-tidigt-rabatt). Eventuella rabatter följer inte med till den nya bokningen. Den fria ombokningen gäller för Kroatienspecialistens resor med charterflyg, men gäller ej vid ombokning till resor med reguljärflyg eller från paketresor till Endast hotell/Endast flyg eller från Endast flyg till Endast hotell. Det nya avresedatumet skall infalla högst sex månader före eller efter det ursprungliga avresedatumet.
    
     2.4  Kostnadsfri namnändring. Gäller då Av- och ombokningsskydd har tecknats av alla resenärer på samma bokning. Namnändringar kan genomföras fram till 5 dagar innan avresa.
    
     2.5  Avbeställning genom Av- och ombokningsskydd som ska ha tecknats av samtliga resenärer, täcker när resenär/-er inte kan genomföra resan på grund av:
               2.5.1  Akut uppkommen sjukdom, olycksfall, sjukhusvistelse eller dödsfall som drabbar den enskilde resenären eller dess make/maka/registrerad partner/sambo eller dess anhöriga i rakt upp- eller nedstigande led samt syskon. Resan skall omedelbart avbokas då skäl till avbokning uppstår och innan avresa. Grunden för avbokning skall på tillförlitligt sätt styrkas av kund med läkarintyg och i vissa fall släktskapsintyg. Senast 7 dagar efter avbokning skall sådant intyg vara Kroatienspecialisten tillhanda. Intyget skall innehålla läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalad resa, anledningen till avrådan, giltig stämpel från vårdinrättningen och underskrift av läkaren.
               2.5.2  Brand, översvämning eller annan likvärdig ingripande händelse som drabbar den egna bostaden/verksamheten. Avbokning skall ske i direkt anslutning till den ingripande händelsen och innan avresa. Tecknaren av skyddet skall själv inte vara orsak till eller haft påverkan på händelsen. Dokumentation som styrker någon av ovan händelser skall vara Kroatienspecialisten tillhanda senast 7 dagar efter avbeställningen.
               2.5.3  Uppsägning från fast anställning. Gäller endast när du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, inte vid enbart varsel. Gäller ej då visstidsanställning eller provanställning upphör. Skyddet gäller om uppsägningen meddelas resenären efter att skyddet har bokats, men före avresa, och om sista anställningsdag är senast tre månader efter avresa. Intyg från arbetsgivare som styrker uppsägningen skall vara Kroatienspecialisten tillhanda senast 7 dagar efter avbeställningen.
               2.5.4  I de fall begärda handlingar enligt ovan punkt 2.5.1-2.5.4 inte uppfyller Kroatienspecialistens krav och/eller inte är Kroatienspecialisten tillhanda inom föreskriven tid, gäller återbetalning i enlighet med Kroatienspecialistens ordinarie avbokningsvillkor.
               2.5.5  Vid avbokning skall kunden erhålla återbetalning motsvarande paketets pris med avdrag för expeditionsavgift om 200 kronor per person som avbokar. Vid fastställande av resans pris skall inte inräknas vad kunden erlagt för Kroatienspecialistens Av- och ombokningsskydd. Kund erhåller inte återbetalning av kostnaden för Av- och ombokningsskydd.
    
     2.6  Bo-kvar-garanti. Kund som avtalat om gemensam inkvartering med annan kund/andra kunder som avbokat paketresan med stöd av punkt 2.5, skall ha rätt att utan ytterligare kostnad behålla samma hotell och rumskategori.
 
3. Undantag
    Försäkringen lämnar ingen ersättning för:
     3.1  Sjukdom/skada, som är orsak till avbeställningen, var känd vid köpet av resan/skyddet. Undantaget gäller också om en diagnos inte är fastställd, men att sjukdomen/skadan har lett till symptom eller är under utredning. Dock är täckningen giltig, om sjukdomen/skadan som är orsak till avbokningen, inte inom tre månader före beställningen av resan/av- och ombokningsskyddet har:
          3.1.1  Visat symtom
          3.1.2  Orsakat anledning till läkarbesök
          3.1.3  Medfört ändring i medicinering eller sjukhusinläggning
    
     3.2  Psykiska besvär som inte lett till läkarordinerad behandling hos psykolog eller psykiatriker eller sjukhusinläggning.
     3.3  Avbeställningar som görs efter avresan. Före avresan innebär vid paketresor eller flygresor två timmar före flygets avgångstid. Vid endast hotellbokning innan kl. 14.00 samma dag som incheckning ska ske.
 
4. När du behöver utnyttja ditt skydd
      4.1 Om du eller en medresenär blir sjuk ska en läkare uppsökas så snart som möjligt. Om det är nära till avresa skall läkaren omedelbart uppsökas.
     4.2 Så snart orsaken till avbokning uppkommit måste du avbeställa din resa omedelbart till Kroatienspecialisten, innan resan påbörjats. 
     4.3 Intyg som ligger till grund för avbeställningen skall skickas till Kroatienspecialisten. Eventuella utgifter för läkarbesök står resenären för.
     4.4 Tillsammans med intyget skickas resebevis på resan in till Kroatienspecialisten.
 


Av- och ombokningsskydd går inte att köpa på gruppresor eller resor med reguljärflyg.
För dessa resor rekommenderar vi att du tecknar Goudas Avbeställningsförsäkring i samband med att du beställer resan.

Fritextsökning
Få senaste nytt!
Få senaste nytt!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli först med att få de senaste nyheterna, tips och våra unika erbjudanden.

this is a picture of the number 6this is a picture of the number 2this is a picture of the number 9this is a picture of the number 8